El blog d'en Joan Ferran

28.9.09

SON UNS SECTARIS !!! llegiu el que proposen al Parlament


A la Mesa de la Comissió de Control de l’actuació de la Corporació Catalana de Mijans Audiovisuals

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Carme Vidal Huguet, Joana Ortega i Alemany, i Carles Puigdemont i Casamajó, diputats del Grup d’acord amb el que estableixen els articles 145, 146 i 176 del Reglament del Parlament del Parlament, presenten la següent
Proposta de resolució
Exposició de motius

El programa ÀNIMA del Canal 33 de dimecres dia 10 de juny, entrevistava, en directe des del Teatre Apolo de Barcelona amb motiu de l’estrena de la comèdia Adulteros, de Woody Allen, a Verónica Forqué, en qualitat de directora.
El programa ÀNIMA vol ser el referent de les diferents disciplines artrítiques i dels seus creadors: des de la música i la literatura, la dansa i la fotografia, tot passant per les arts plàstiques i visuals i fins a les arts dramàtiques.
El cas és que ÀNIMA és el referent de la cultura de més rabiosa actualitat a la Televisió de Catalunya. Per tant, i en conseqüència, de llengua i d’expressió catalana. Però dissortament i malaurada, l’entrevista a Verónica Forqué va ser feta per part de la periodista desplaçada al Teatre Apolo en llengua castellana, que és la llengua de l’entrevistada.
Perquè un programa cultural que es vol referència no caigui, a gratcient, en la substitució lingüística de la llengua catalana a la castellana.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Convergència i Unió, presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè s’OBLIGUI els professionals del periodisme de la CCMA a no servir-se de la substitució lingüística del castellà en detriment del català quan l’entrevistat és castellanoparlant.
Palau del Parlament, 15 de juny de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Carme Vidal Huguet, diputada del G. P. de CiU; Joana Ortega i Alemany, diputada del G. P. de CiU; Carles Puigdemont i Casamajó, diputat del G. P. de CiU

AIXÒ ÉS EL QUE PROPOSA CiU AL PARLAMENT !!
AQUEST ÉS UN PÈSSIM SERVEI A LA LLENGUA CATALANA... EN LLOC DE SEDUIR I CONVÈNCER EL NACIONALIME EXCLOENT VOL "OBLIGAR". LAMENTEM QUE ELS MEMBRES D'UNIÓ TAMBÉ SIGNIN AQUESTA PROPOSTA.
HO SAP EN DURAN I LLEIDA?

Etiquetas: