El blog d'en Joan Ferran

9.8.06

Propostes contra els voltors


Aquesta proposta de resolució sera debatida i defensada pel Grup Socialista del Parlament
durant la sessió de la Diputació Permanent del proper divendres.Preten defensar els interesos dels ciutadans en un clar contrast amb altres propostes que tenen com objeciu erosionar al Govern i a Montilla.Hi han diferents maneres de fer politica, la dels voltors i la nostre.


A LA MESA DEL PARLAMENT


Miquel Iceta i Llorens, portaveu del grup parlamentari Socialistes-Ciutadans pel canvi, d’acord amb allò que es preveu a l’article 145 i 146 del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposta de Resolució i sol·licita que es pugui tramitar amb la màxima urgència en el si de la Diputació Permanent.PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Davant del col·lapse de l’aeroport d’El Prat el dia 28 de juliol causat per l’acció temerària de treballadors dels serveis de terra d’IBERIA, que va afectar a milers de passatgers, el Parlament de Catalunya:

1) Manifesta la seva solidaritat envers els afectats pel col·lapse aeroportuari que van patir greus perjudicis, veient limitat el seu dret a la lliure mobilitat i al gaudi de les vacances d’estiu.

2) Insta al Govern de la Generalitat a prendre les iniciatives necessàries per defensar els interessos dels afectats, per ajudar al rescabalament dels danys soferts a través de les oportunes indemnitzacions, i per exigir les responsabilitats a qui correspongui.

3) Insta al Govern de la Generalitat a posar en marxa de forma immediata els mecanismes de relació bilateral Generalitat-Estat previstos a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya per tal que, de forma prioritària, es pugui acordar el desplegament d’allò que es preveu a l’article 140.3 referit a la gestió dels aeroports de Catalunya.


Palau del Parlament, 4 d’agost de 2006Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del Grup parlamentari Socialistes-Ciutadans pel canvi