El blog d'en Joan Ferran

23.8.07

GAS A ALCANAR ?...NI A LA GASOSA

PREGUNTA AL GOVERN


A LA MESA DEL PARLAMENT


Joan Ferran i Serafini, diputat del Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi, d’acord amb el que estableix l’article 144 del Reglament de la cambra, formula al Consell Executiu la següent pregunta perquè sigui contestada per escrit.

Atès les informacions aparegudes, en diferents mitjans de comunicació, respecte a la instal·lació d’un dipòsit submergit de gas en aigües de la costa tarragonina i de la seva corresponent planta de transformació i manipulació prevista a escassos metres del nucli urbà d’Alcanar.

Atès l’alarma social generada entre la població dels diferents municipis del Montsià per les seves possibles repercussions ambientals, econòmiques i socials és pel que el diputat sotasignat pregunta:


- Quin és el capteniment del Govern de Catalunya davant d’aquesta situació?Palau del Parlament, 22 d’agost de 2007.