El blog d'en Joan Ferran

22.6.12

QUE VOLEN ELS TREBALLADORS DE TV3 I CAT RÀDIO?

PROPOSTA PER AL CONTRACTE PROGRAMA 2012-2016.

      RESUM
Comitè d’empresa de TVC.

- Complir amb els objectius del Primer mandat marc del sistema públic audiovisual català aprovat pel Parlament en relació a les obligacions amb la ciutadania per ser un mitjà de tots.
- Consolidar el model d’èxit mantenint i millorant la infraestructura, la programació i les inversions.
- Garantir el finançament, que ha de procurar la major aportació possible a través de la publicitat, per aconseguir la consolidació d’aquest model d’èxit.
- Els acords sobre les condicions laborals i la negociació col•lectiva s’han de fer en un marc de confiança i garanties. El Contracte Programa ha de contribuïr a la construcció d’aquest marc garantint el manteniment de la plantilla i la previsió de la recuperació del poder adquisitiu perdut.
- La Producció Interna també és un dels objectius més importants , ja que és possible, sostenible i obligatòria pel manteniment de tots els llocs de treball, i responsable amb la gestió dels diners públics. La producció interna s’ha de mantenir com a mínim en el 70%
- Les ajudes a les coproduccions s’han d’adaptar a la retallada dels ingressos. És fonamental que quedi clar quin és l’encàrrec del Govern en aquest matèria i quines són les dotacins econòmiques específiques per aquesta finalitat de manera que la participació en les coproduccions no vagi en detriment de la producció interna.
- Les incerteses sobre els drets de retransmissió no poden posar en dubte la continuïtat del canal Esport3. Els drets esportius són cars, però també estratègics per la programació i TVC no ha de desistir en els intents d’incorporar-los a la nostra oferta però no al preu de desestabilitzar econòmicament l’empresa o posant en risc llocs de treball.
- El canal HD també ha de continuar i amortitzar la inversió per poder ser competitius amb les privades espanyoles. En un panorama dominat per les cadenes espanyoles és crucial el segon múltiplex pel manteniment de l’espai audiovisual català.
- Com a televisió pública TVC està obligada a oferir entreteniment de qualitat i no només a un públic minoritari. L’entreteniment incorpora una dimensió social i educativa irrenunciable. Cal internalitzar la producciò d’un concurs diari.
- La ficció a TVC ha estat exemplar en moltes vessants i imitada per moltes cadenes. Per TVC segueix sent imprescindible per a la normalització de país. És possible la producció interna de dos dramàtics simultàniament i aquest objectiu ha d’estar inclòs en els plans de producció.
- El Canal 33 és el canal dels programes i de documentals sobre la història, la cultura i els coneixements i ha de seguir sent-ho, ampliant la perspectiva pròpia.
- El canal Super3 ha consolidat produccions internes molt valuoses així com la seva projecció en el sector infantil. Cal que TVC faci un esforç important per interessar l’audiència de manera regular entre el public adolescent i jove seguint promovent projectes interns.
- La CCMA es un mitjà de referència en català a la xarxa i cal que es mantingui així. Els seus continguts s’han de trobar a totes les plataformes on ha de seguir complint els objectius de servei públic.
  - El doblatge en català que fa TVC dels films estrangers queda en els DVD i en les cintes que emeten altres televisions. TVC no cobra res, per això el servei s’ha de subvencionar o permetre un cobrament als beneficiaris.
- El departament de Documentació té 29 anys de patrimoni audiovisual català. Aquest arxiu cal explotar-lo internament i externa, a la vegada que cal divulgar-lo a la ciutadania.
- Dotar el departament de lingüistes dels suficients recursos humans perquè pugin supervisar correctament l’ús de la llengua i assenyalar les necessitats de millora en els diferents registres habituals d’una televisió.
- TVC també destaca per l’oferta informativa que ha de complir els principis de professionalitat, independència i responsabilitat. No haurien d’haver tancat les corresponsalies al Marroc i a Amèrica llatina. Cal desplaçar-se a les zones d’interès informatiu evitant l’uniformisme de les agències. Cal consolidar el canal 3/24 i els Portals de Notícies i Esports
- Les delegacions catalanes tenen un paper important pel que fa al pluralisme, la promoció de la llengua, la diversitat i la cohesió social que s’ha de cuidar. Caldrà un seguiment exhaustiu de l’aplicació del conveni amb la XAL pel que fa als esports i la informació local i de castells, per diverses problemàtiques que pot generar.
- De cara la diversitat i a la cohesió social s’ha facilitar la integració dels nouvinguts i atreure’ls amb una programació atractiva i de qualitat.
Sant Joan Despí, juny de 2012