El blog d'en Joan Ferran

2.11.09

ACORD DIRECCIÓ PSC
Acord de la Comissió Executiva del PSC
Després de la reunió extraordinària

Conegudes les decisions del jutge de l’Audiència Nacional Baltasar Garzón que afecten els militants socialistes Bartomeu Muñoz Calvet, Manuel Dobarco Touriño i Pasqual Vela Lascuevas, la Comissió Executiva del PSC, des del ple respecte a la pressumpció d’innocència i a les actuacions judicials, coneguda la decisió dels càrrecs electes socialistes afectats de renunciar als seus càrrecs, amb la voluntat de preservar la imatge de les institucions i garantir el seu normal funcionament, i en aplicació dels Estatuts i el Codi Ètic del partit, ha pres els següents acords:

1. Suspendre de forma preventiva la militància en el PSC de Bartomeu Muñoz Calvet, Manuel Dobarco Touriño i Pasqual Vela Lascuevas fins que es dicti sentència i donar trasllat d’aquest acord a la Comissió de Garanties per tal que obri els expedients corresponents.

2. Facultar la Secretaria d’Organització del partit perquè doni instruccions al Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per tal que procedeixi a cobrir els càrrecs vacants.

3. Facultar la Secretaria d’Organització del partit per prendre les decisions per tal de procedir a l’elecció de noves Comissions Executives de l’Agrupació de Santa Coloma de Gramenet i de la Federació del Barcelonès Nord, a causa de la suspensió de militància dels seus respectius Primers Secretaris.